Mobiele website en apps

Vanaf heden is de Leefbaarometer ook met mobiele apparaten volledig toegankelijk. Dat kan via de mobiele website (m.leefbaarometer.nl) of via de Leefbaarometer-app. De app is te downloaden via de verschillende app-stores.

 

Nieuw: methode voor vroegsignalering

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.  Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

 

Om de Leefbaarometer nog bruikbaarder voor beleidsdoeleinden te maken heeft het Ministerie van BZK samen met haar parters (onderzoeksbureaus en deelnemende gemeentes) de laatste jaren gewerkt aan de uitbreiding ervan met een "methodiek" om vooruit te kunnen kijken; om risico-inschatting voor het mogelijk toekomstig afglijden van de wijken mogelijk te maken. Dankzij deze "vroegsignaleringsmethodiek" kunnen gemeenten vroegtijdige beleidsinterventies inzetten, nog voordat de leefbaarheidsproblemen groot zijn.

Deze "methodiek" is dit jaar succesvol getest met behulp van "proefanalyses" in drie regio's (Noord Limburg, Drechtsteden en gemeente Almere). Bij de analyses  in deze drie regio's zijn de kennis en de databestanden die uit de Leefbaarometer en de Leefbaarometer-studies volgen (de "landelijke vroegsingaleringsmethodiek", zie ook het overzicht van deze studies onder het menu "publicaties") gecombineerd met lokale inzichten, kennis en databestanden. Op basis van deze gecombineerde data is vervolgens gekeken welke (deel)wijken in de komende jaren af zouden kunnen glijden. Daarbij is onder meer gekeken naar mechanismen zoals "natuurlijke" veroudering van wijken, sloop en nieuwbouw, omslagzones, bevolkingskrimp, etc. Het gaat daarbij om een soort "stapeling" van mechanismen en kaarten. Daarbij is het zo dat hoe meer mechanismen zich tegelijkertijd voordoen en/of te verwachten zijn in een bepaalde wijk, des te aannemelijker het is dat zo een wijk in de aankomende jaren zal afglijden. 

De analyses leveren per regio een overzicht met wijken die in meer of mindere mate risico op toename van leefbaarheidsproblemen lopen. Verschillende deelnemende gemeenten hebben laten weten de meerwaarde van deze analyses te waarderen en bruikbaar te vinden voor verschillende (beleidsmatige) doeleinden.

Voor meer informatie over de methodiek, en de eventuele bruikbaarheid ervan in uw situatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van BZK (postbus.leefbaarometer@minbzk.nl). 

Wat is de Leefbaarometer?

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.

Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren. Deze 49 indicatoren zijn in de Leefbaarometer opgenomen omdat uit uitvoerig statistich onderzoek gebleken is dat met deze indicatoren leefbaarheid(soordelen) het beste ingeschat kunnen worden. Dat wil dus zeggen dat de Leefbaarometer op basis van 49 (voornamelijk) objectieve indicatoren (kenmerken van de woonomgeving) een inschatting geeft van de leefbaarheidssituatie en ontwikkeling. Nadere informatie over de werking van de Leefbaarometer evenals het overzicht van de indicatoren, kunt u nalezen in de beknopte "factsheet" of het uitgebreide rapport  "Instrumentontwikkeling Leefbaarometer".

De Leefbaarometer bevat informatie over 1998, 2002, 2006, 2008, 2010 en2012. De resultaten van de meting over 2014 volgen in de loop van 2015. Daarna wordt de Leefbaarometer tweejaarlijks geactualiseerd.

 

Nieuw: Referentiekaart 40 wijken

Onlangs is er een nieuwe kaart aan de Leefbaarometer-bibliotheek toegevoegd: de referentiekaart "40 (oorspronkelijke) wijken". Met behulp van deze kaart kunnen de 40 oorspronkelijke aandachtswijken "geaccentueerd" worden, waarmee in één oogopslag zichtbaar wordt hoe een aandachtswijk zich ontwikkeld heeft en/of hoe leefbaar het er anno 2012 was. Ook kan in één oogopslag de situatie en ontwikkeling in een aandachtswijk vergeleken worden met die in de naburige wijken, zoals in de onderstaande screenshot te zien is. In deze screenshot wordt de leefbaarheidssituatie in Heechterp-Schieringen geprononceerd getoond, ter vergelijking wordt ook de leefbaarheid in de rest van de gemeente Leeuwarden (minder geprononceerd) getoond.

De referentiekaart "40 (oorspronkelijke) aandachtswijken" kan opgevraagd worden via de kaartenbibliotheek. Deze referentiekaart bevindt zicht binnen de thema "Gebiedsindelingen". De kaartenbibliotheek is rechtsonder op de website te vinden.  Een nadere uitleg over de werking van de bibliotheek is te vinden in de instructievideo "De juiste informatie vinden", op http://www.leefbaarometer.nl/instructiefilms.

Leefbaarometer 2012: nieuwe kaarten!

Vanaf 24 juni 2013 is de Leefbaarometer meting 2012 beschikbaar. Daarmee zijn de nieuwe leefbaarheidskaarten gepubliceerd, waarmee de bestaande set kaarten uitgebreid is met kaarten die de leefbaarheid per 1 januari 2012 weergeven en kaarten die de ontwikkelingen tot 1 januari 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

Dat kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: er zijn kaarten die gemeentelijke gemiddelde weergeven, maar ook kaarten die informatie per wijk of buurt weergeven. Ook kunt u zogenaamde clusterkaarten in te zien. Deze geven clusters van  6 positie postcodegebieden weer. Omdat een 6 positie postcode uit gemiddeld 20 tot 30 huishoudens bestaat kan met de clusterkaarten in de leefbaarheid en leefbaarheidsontwikkeling per straat ingezien worden. 

In de 2012 versie van de Leefbaarometer is ook een nieuwe functie toegevoegd, de "top 5". Deze "top 5" geeft aan welke indicatoren hebben gezorgd voor een verbetering of verslechtering van leefbaarheid tussen 2010 en 2012. De "top 5" is via de "i" knop opvraagbaar. Meer over de "top 5" kunt u lezen in de nieuwsitem "Nieuw: top 5 indicatoren" (direct onder dit nieuwsbericht).

Nieuw: Top 5 indicatoren

Een nieuwe functie die in de Leefbaarometer 2012 opgenomen is, is de zogenaamde "top 5". Daarmee wordt, voor de gebieden waar sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling in leefbaarheid, duidelijk gemaakt welke indicatoren het meest bijgedragen hebben aan de ontwikkeling. Daarbij kunnen ook indicatoren weergegeven worden die juist een tegengestelde ontwikkeling hebben meegemaakt. Dus als bijvoorbeeld in een gebied sprake is van verslechtering van leefbaarheid, kunnen bijvoorbeeld 4 indicatoren weergegeven worden die het meest bijgedragen hebben aan de verslechtering, maar ook een indicator die juist verbeterde en daarmee ervoor gezorgd heeft dat de verslechtering gedempt wordt. Per "top 5" indicator wordt telkens aangegeven of het een positieve of negatieve bijdrage heeft gehad.

De "top 5" kan opgevraagd worden via de "i" knop rechtsboven in het scherm. U klikt de "i" knop aan, en vervolgens het gebied waarin u geïnteresseerd bent. De site laadt vervolgens een pop-up. In de pop-up wordt allerlei informatie over het gebied weergegeven, waaronder de scores op 6 aan leefbaarheid onderliggende dimensies in een grafiek. Onder de grafiek is de top 5 opgenomen, om deze in te zien kunt u met uw muis in de pop up naar beneden scrollen. In de onderstaande video wordt toegelicht hoe de top 5 in te zien is.

 

 

Let op: de "top 5" is alleen beschikbaar voor gebieden die tussen 2010 en 2012 een positieve ontwikkeling meegemaakt hebben. De gebieden die geen wezenlijke ontwikkeling meemaken (licht geel) is geen top 5 beschikbaar. Ook voor andere periodes is de top 5 niet beschikbaar. Dit omdat de "top 5" voor 2010-2012 een pilot betreft. Indien de pilot succesvol blijkt, kan in de toekomst de top 5 eventueel ook voor andere periodes toegevoegd worden. Indien u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze pilot hebt, of indien u ons wilt laten weten in hoeverre het nuttige informatie oplevert, kunt u contact opnemen via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Atlas Leefomgeving

De website van de Leefbaarometer is ontwikkeld in samenwerking tussen Ministeries van BZK en IenM. Voor de Leefbaarometer website wordt gebruik gemaakt van de reeds door Geodan ontwikkelde soft- en hardware voor de website "Atlas Leefomgeving". Op "Atlas Leefomgeving" zijn ook allerlei nuttige kaarten over de leefomgeving te vinden.

Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken

Onlangs zijn twee vervolgonderzoeken op het in 2011 verschenen onderzoek naar  "Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken" gepubliceerd.

Het gaat om een onderzoek van Rigo en Atlas voor gemeenten waarin op een kwantitatieve wijze gekeken wordt naar de praktische toepasbaarheid van de kennis die uit het onderzoek uit 2011 volgt (De voorspellende waarde van omslagzones in leefbaarheid) , en een meer kwalitatieve daarop aanvullende onderzoek van Risbo (Omslagpunten nader onderzocht: Casestudies).

Conjunctuur en leefbaarheid

Onlangs is een onderzoek naar de relatie tussen conjunctuur en leefbaarheid uitgevoerd door Rigo en Atlas voor gemeenten, in opdracht van het Ministerie van BZK.

Dit onderzoek laat zien dat er inderdaad sprake is van een relatie tussen conjunctuur en leefbaarheid, en wel via verschillende routes. Het onderzoeksrapport kunt u downloaden via deze link.

Hulp bij gebruik website

De Leefbaarometer biedt een grote hoeveelheid informatie, die in kaarten en tabellen én op verschillende manierenmet elkaar gecombineerd kan worden. Om erachter te komen welke functies de website herbergt en hoe u de website het beste kunt gebruiken kunt u één van de hulpmiddelen gebruiken die voorhanden zijn:
 1. Beschijving van de "knoppen"
 2. Een korte tekstuele "walkthrough" 
 3. Videoinstructies

De demowijzer is vernieuwd

De Demowijzer is geactualiseerd. Waar de eerste versie van de Demowijzer uitging van de meetjaren 2004, 2009 en 2012 , gaat de nieuwe Demowijzer uit van de jaren 2004, 2009 en 2014. Hiermee kan de ontwikkeling worden beschreven in twee gelijke periodes van vijf jaar. Voor de demografische ontwikkeling zijn bovendien prognosecijfers voor 2040 toegevoegd.

Ga voor meer informatie naar www.demowijzer.nl

Hulp bij gebruik website

De Leefbaarometer biedt een grote hoeveelheid informatie, die in kaarten en tabellen én op verschillende manierenmet elkaar gecombineerd kan worden. Om erachter te komen welke functies de website herbergt en hoe u de website het beste kunt gebruiken kunt u één van de hulpmiddelen gebruiken die voorhanden zijn:

 1. Beschijving van de "knoppen"
 2. Een korte tekstuele "walkthrough" 
 3. Videoinstructies

Nieuw: mobiele website en apps

Vanaf heden is de Leefbaaromter ook met mobiele apparaten volledig toegankelijk. Dat kan via de mobiele website (m.leefbaarometer.nl), of via de Leefbaarometer-app. De app is te downloaden via de verschillende app-stores.

De mobiele website is ook op pc's bruikbaar. De mobiele website heeft minder gebruiksopties dan de reguliere website (bijvoorbeeld geen mogelijkheid om 2 kaarten naast elkaar te leggen) maar is daardoor overzichtelijker en eenvoudiger in gebruik. De mobiele website is daarmee een goed alternatief voor de beginnende of incidentele gebruikers. 

Om het gebruiksgemak voor de terugkerende gebruikers die gebruik wensen te maken van de reguliere website met al haar opties te vergroten is overigens ook de menustructuur van de reguliere website aangepast en in lijn gebracht met de menustructuur van de mobiele website.

De Demowijzer is vernieuwd!

De Demowijzer is geactualiseerd. Waar de eerste versie van de Demowijzer uitging van de meetjaren 2004, 2009 en 2012 , gaat de nieuwe Demowijzer uit van de jaren 2004, 2009 en 2014. Hiermee kan de ontwikkeling worden beschreven in twee gelijke periodes van vijf jaar. Voor de demografische ontwikkeling zijn bovendien prognosecijfers voor 2040 toegevoegd.

Ga voor meer informatie naar www.demowijzer.nl

Nieuw: Top 5 indicatoren

Een nieuwe functie die in de Leefbaarometer 2012 opgenomen is, is de zogenaamde "top 5". Daarmee wordt, voor de gebieden waar sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling in leefbaarheid, duidelijk gemaakt welke indicatoren het meest bijgedragen hebben aan de ontwikkeling. Daarbij kunnen ook indicatoren weergegeven worden die juist een tegengestelde ontwikkeling hebben meegemaakt. Dus als bijvoorbeeld in een gebied sprake is van verslechtering van leefbaarheid, kunnen bijvoorbeeld 4 indicatoren weergegeven worden die het meest bijgedragen hebben aan de verslechtering, maar ook een indicator die juist verbeterde en daarmee ervoor gezorgd heeft dat de verslechtering gedempt wordt.

Per "top 5" indicator wordt telkens aangegeven of het een positieve of negatieve bijdrage heeft gehad. De "top 5" kan opgevraagd worden via de "i" knop rechtsboven in het scherm. U klikt de "i" knop aan, en vervolgens het gebied waarin u geïnteresseerd bent. De site laadt vervolgens een pop-up. In de pop-up wordt allerlei informatie over het gebied weergegeven, waaronder de scores op 6 aan leefbaarheid onderliggende dimensies in een grafiek. Onder de grafiek is de top 5 opgenomen, om deze in te zien kunt u met uw muis in de pop up naar beneden scrollen. 

Let op: de "top 5" is alleen beschikbaar voor gebieden die tussen 2010 en 2012 een positieve ontwikkeling meegemaakt hebben. De gebieden die geen wezenlijke ontwikkeling meemaken (licht geel) is geen top 5 beschikbaar. Ook voor andere periodes is de top 5 niet beschikbaar. Dit omdat de "top 5" voor 2010-2012 een pilot betreft. Indien de pilot succesvol blijkt, kan in de toekomst de top 5 eventueel ook voor andere periodes toegevoegd worden. Indien u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze pilot hebt, of indien u ons wilt laten weten in hoeverre het nuttige informatie oplevert, kunt u contact opnemen via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

  

Vooruit kijken: methode voor vroegsignalering

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.  Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en –evaluatie voor verschillende partijen.

Om de Leefbaarometer nog bruikbaarder voor beleidsdoeleinden te maken heeft het Ministerie van BZK samen met haar parters (onderzoeksbureaus en deelnemende gemeentes) de laatste jaren gewerkt aan de uitbreiding ervan met een "methodiek" om vooruit te kunnen kijken; om risico-inschatting voor het mogelijk toekomstig afglijden van de wijken mogelijk te maken. Dankzij deze "vroegsignaleringsmethodiek" kunnen gemeenten vroegtijdige beleidsinterventies inzetten, nog voordat de leefbaarheidsproblemen groot zijn.

Deze "methodiek" is dit jaar succesvol getest met behulp van "proefanalyses" in drie regio's (Noord Limburg, Drechtsteden en gemeente Almere). Bij de analyses  in deze drie regio's zijn de kennis en de databestanden die uit de Leefbaarometer en de Leefbaarometer-studies volgen (de "landelijke vroegsingaleringsmethodiek", zie ook het overzicht van deze studies onder het menu "publicaties") gecombineerd met lokale inzichten, kennis en databestanden. Op basis van deze gecombineerde data is vervolgens gekeken welke (deel)wijken in de komende jaren af zouden kunnen glijden. Daarbij is onder meer gekeken naar mechanismen zoals "natuurlijke" veroudering van wijken, sloop en nieuwbouw, omslagzones, bevolkingskrimp, etc. Het gaat daarbij om een soort "stapeling" van mechanismen en kaarten. Daarbij is het zo dat hoe meer mechanismen zich tegelijkertijd voordoen en/of te verwachten zijn in een bepaalde wijk, des te aannemelijker het is dat zo een wijk in de aankomende jaren zal afglijden. 

De analyses leveren per regio een overzicht met wijken die in meer of mindere mate risico op toename van leefbaarheidsproblemen lopen. Verschillende deelnemende gemeenten hebben laten weten de meerwaarde van deze analyses te waarderen en bruikbaar te vinden voor verschillende (beleidsmatige) doeleinden.

Voor meer informatie over de methodiek, en de eventuele bruikbaarheid ervan in uw situatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van BZK (postbus.leefbaarometer@minbzk.nl). 

of

maak een eigen selectie en bekijk de kaart

check indicatoren

 1. Kies een thema:

 2. Kies een onderwerp:

 3. Kies een schaalniveau:

 4. Kies het jaar of de periode:

 5. Zoek eventueel de locatie waarin u geïnteresseerd bent

 6. Kies eventueel een referentiekaart: