Over de Leefbaarometer


De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de Leefbaarometer de mogelijkheid om adequaat te reageren bij eventuele negatieve ontwikkelingen.

De Leefbaarometer kan gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding: daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om probleemsignalering en het stellen van een eerste wijkdiagnose. Ook kan het instrument gebruikt worden voor monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt de Leefbaarometer onder andere voor de monitoring van de leefbaarheidsontwikkelingen in Nederland en het informeren van de Tweede Kamer over deze ontwikkelingen. Daarmee komt het ministerie tegemoet aan de wens van de Kamer om tweejaarlijks over de stand van zaken met de betrekking tot de leefbaarheid te worden geïnformeerd. Gemeenten kunnen de Leefbaarometer ook gebruiken bij de onderbouwing van de gebiedsaanvraag om selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek te mogen toepassen.

Aan de Leefbaarometer wordt veel aandacht besteed. Heeft u toch opmerkingen of vragen, stuur die dan naar postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Zie de veelgestelde vragen voor verdere informatie over de Leefbaarometer.

Disclaimer

Het doel van de Leefbaarometer is om tot op laag schaalniveau (100 x 100 meter) een inschatting te geven van de leefbaarheid in Nederland. Dat is gedaan aan de hand van een groot aantal kenmerken van de woonomgeving, zoals type voorzieningen, lokale geluidsbelasting en onveiligheid. Zo is in kaart gebracht hoe het staat met de leefbaarheid in buurten en wijken en hoe die zich heeft ontwikkeld. De Leefbaarometer is een signalerings- en monitoringsinstrument. Hoe de situatie ter plekke écht is, vraagt altijd nader onderzoek omdat er ook zaken kunnen spelen die de Leefbaarometer niet (goed) meet.

Welke omgevingskenmerken in de Leefbaarometer precies zijn opgenomen en hoe zwaar ze wegen is gebaseerd op grootschalig onderzoek. Daaruit is afgeleid hoe belangrijk ze zijn voor bewoners in hun oordeel over de buurt en hun gedrag op de woningmarkt. De Leefbaarometer is gebaseerd op de samenhang tussen omgevingskenmerken enerzijds en oordelen en gedrag van bewoners anderzijds. De Leefbaarometer is geen causaal model. Om de leefbaarheid te verbeteren zijn de erin opgenomen omgevingskenmerken niet automatisch de beste ‘knoppen om aan te draaien’. Wat de Leefbaarometer wel duidelijk maakt is waar kwetsbaarheden of juist sterke punten van een gebied kunnen worden gezocht.

Publicaties en bestanden downloaden

Alle rapporten en publicaties die BZK heeft laten opstellen in verband met de Leefbaarometer zijn gratis beschikbaar voor download. Publicaties kunt u als pdf-bestand downloaden. Voor het openen van een pdf-bestand heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis en u kunt het downloaden vanaf www.adobe.com.

Download scores 2022

De leefbaarheidscores van de meting 2022 plus achterliggende dimensiescores kunt u hier downloaden als Excel-bestanden.

Download scores 2016, 2018 en 2020

De leefbaarheidscores van de metingen 2016, 2018 en 2020 plus achterliggende dimensiescores kunt u via het Dataportaal van de Nederlandse overheid downloaden als Excel-bestand:

https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-meting-2020

Geometrie 2020

https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-meting-2018

https://data.overheid.nl/dataset/leefbaarometer-2-0---meting-2016

Voor gebruik in een GIS-applicatie zijn daar ook de ESRI shapefiles van de Leefbaarometer beschikbaar. De scores kunnen hieraan gekoppeld worden.

Webservices

U kunt desgewenst ook gebruik maken van de Web Map Service (WMS) of de Web Feature Service (WFS), bijvoorbeeld om de kaartjes te laden in uw eigen GIS-software of toe te passen in uw eigen website of app. De services zijn bereikbaar via de volgende link:

https://geo.leefbaarometer.nl/lbm3/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities

Let op: deze link is niet te openen met de webbrowser, maar werkt alleen met GIS-software.

Colofon

De Leefbaarometer is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door Atlas Research en In.Fact.Research. De website is gerealiseerd door 2CoolMonkeys die ook de hosting verzorgt.

Bij de herijking van het model zijn alle honderd indicatoren uit Leefbaarometer 2.0 tegen het licht gehouden en zijn nieuwe indicatoren verkend om te komen tot Leefbaarometer 3.0. Daarbij is rekening gehouden met de laatste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en is de Leefbaarometer onderworpen aan wetenschappelijke toetsing. Bovendien zijn alle indicatoren getoetst aan criteria van maatschappelijke acceptatie. Tussentijds is het model uitgebreid gevalideerd en waar nodig aangescherpt. Daarbij zijn gemeenten en andere lokale partijen zoals corporaties betrokken. Ook is een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van onafhankelijke lokale leefbaarheidsonderzoeken. Daaruit is gebleken dat De Leefbaarometer 3.0 een goede voorspeller is van het oordeel dat bewoners hebben over hun buurt. Ook bleek Leefbaarometer 3.0 die oordelen beter te voorspellen dan Leefbaarometer 2.0. Op basis van het nieuwe model is de nieuwe versie van de Leefbaarometer geladen met de data van 2014, 2018, 2020 en 2022 en zijn eerdere metingen daarop aangesloten zodat op www.leefbaarometer.nl een volledige reeks wordt getoond.

De ontwikkeling van de Leefbaarometer 3.0 is begeleid door een commissie met, naast medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de volgende externe deskundigen:

  • Thijs van der Steeg – gemeente Almere
  • Bart Korteweg – gemeente Dordrecht
  • Harry ten Caten – gemeente Eindhoven
  • Huub Hanssen – provincie Groningen
  • Lieke Bastiaansen – gemeente ‘s-Hertogenbosch
  • Marieke Postulart – gemeente ‘s-Hertogenbosch
  • Jan Rademaker – stadsregio Parkstad Limburg
  • Wim van der Zanden – gemeente Rotterdam

Opmerkingen

Heeft u opmerkingen of vragen over deze website? Stuur een mail naar: postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.